India-newprice

วิวัฒนาการของภาษาฮินดีที่เติบโตมาแต่อดีต

India-newpriceแต่เดิมพันแล้วนั้นภาษาฮินดีเป็นภาษาหลักของประเทศอินเดียซึ่งมีการใช้เพียงภายในประเทศเช่นเดียวกับภาษาไทยบ้านเราซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากของคนประเทศนั้นๆ แต่ด้วยอินเดียนั้นจะมีกลิ่นอายที่แปลกใหม่เสมอซึ่งจะเติมเต็มไปด้วยความหลากหลายในทางภาษาที่มีมากที่สุดในโลกโดยการตรวจสอบจากสถิตินั้นก็ได้พบว่าอินเดียมีภาษามากถึง 418 ภาษา นับว่าเยอะมากเลยทีเดียว ด้วยภาษาที่เยอะจนน่าตกใจอาจจะทำหลายท่านเกิดความหนักใจที่เห็นภาษาพื้นเมืองที่มากล้น แต่ท่ามกลางความแปลกใหม่นี้ รัฐธรรมนูญของอินเดียก็ได้มีกำหนดให้ใช้เพียง 22 ภาษา ที่เป็นภาษาในทางราชการของประเทศควบคู่ไปพร้อมๆ กับภาษาอังกฤษ โดยจัดได้เป็น 4 ตระกูลใหญ่ๆ คือ
1.กลุ่มภาษาอินโด – อารยัน โดยภาษาในกลุ่มนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นมาจากภาษาแม่ร่วมกันกับภาษาสันสกฤต นั้นเป็นภาษาที่ได้นำมาใช้ในการบันทึกคัมภีร์พระ ด้วยกลุ่มภาษานี้นั้นจะมีผู้ที่ใข้เป็นจำนวนมากกว่าทุกกลุ่มโดยมีภาษาดังนี้
ภาษาฮินดี ภาษาเบงกาลี ภาษาอูรดู ภาษามราฐี ภาษาคุชราตี ภาษาโอริยา ภาษาปัญจาบี ภาษาอัสสัม ภาษาไมถิลี ภาษากัศมีรี ภาษาเนปาลี ภาษากองกะนี ภาษาสินธี ภาษาโฑครี ภาษาสันสกฤต ซึ่งมีมากที่สุดเลยครับ
2.ตระกูลภาษาดราวิเดียน นั้นมีความสำคัญมากและเป็นตระกูลภาษาที่เก่าแก่พอๆกับภาษาอินโด – อารยัน แล้วยังมีภาษาที่อยู่ในกลุ่มตระกูลนี้คือ ภาษาทมิฬ ภาษาเตลูกู ภาษากันนาฑะ ภาษามลยาฬัม
3.ภาษาตระกูลทิเบโต – เบอร์มัน ส่วนใหญ่แล้วนั้นภาษาในกลุ่มนี้จะอยู่เป็นกลุ่มๆ ในชายแดนภาคดเหนืออินเดียว ได้แบ่งภาษาเพียงนิดเดียวและคนที่พูดได้นั้นน้อยมากๆ คือ ภาษาโพโฑ ภาษามณีปุรี
4.ภาษาตระกูลออสโตร – เอเชียติก หลายคนมักรู้จักภาษากลุ่มนี้ว่า มุนฑะ แต่ก็แบ่งย่อยออกไปแค่ มุนฑะเหนือและมุนฑะใต้เท่านั้นแต่สำรับภาษาที่ใช้ในราชการนั้นก็มีแค่ ภาษาสันถาลี
ในทุกวันนี้มีคนมากมายใฝ่ที่จะไปเรียนรู้กับภาษาของประเทศอินเดียวอย่างมากมาย