witsnet-hebrau

ภาษาโบราณที่ทรงอิทธิพลและยังคงใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ‘ภาษาฮีบรู’

‘ภาษา’ จัดเป็นส่วนหนึ่งซึ่งฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน จัดเป็นการติดต่อสื่อสารที่มีความสำคัญแน่นอนว่า ‘ภาษา’ ต่างก็มีวิวัฒนาการไม่ต่างอะไรกับการวิวัฒนาการทางด้านอื่นๆ ภาษาจึงเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะภาษาเก่าแก่โบราณที่ยังคงใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

ภาษาฮีบรูหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่มีความน่าสนใจ

‘ภาษาฮีบรู’ เป็นภาษาโบราณ จากการศึกษาพบว่าเกิดขึ้นมาอย่างน้อย 3,500 ปีที่แล้ว ย้อนไปในอดีตเคยเป็นภาษาตาย ดั่งเช่น ภาษาบาลี , สันสกฤต และลาติน ใช้ในแวดวงจำกัดเท่านั้น หากแต่ในปัจจุบันมีการนำกลับมาใช้ เป็นภาษาพูดใหม่ และเป็นภาษาที่ชาวอิสราเอลใช้สื่อสารกันทั่วไป ในประเทศอิสราเอล มีผู้ใช้งานมากกว่า 4,380,000 คน

‘The Old Testament’ ของศาสนายิว เขียนด้วยภาษาฮีบรู ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวยิวมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักภาษาศาสตร์วิเคราะห์กันว่า น่าจะเกิดในยุคที่ จักรวรรดิ Babylonia ใหม่ ตีกรุงเยรูซาเลมพร้อมอพยพชาวยิวไปยัง Babylon พร้อมปลดปล่อยชาวยิวให้เป็นอิสระ เพราะฉะนั้นภาษาฮีบรูในแบบพระคัมภีร์เก่า จึงถูกแทนด้วยภาษาฮีบรูใหม่ หลังจาก พ.ศ. 7 จักรวรรดิแห่งโรมันเรืองอำนาจ บุกเข้าตีกรุงเยรูซาเล็ม ก่อนจะขับชาวยิวออกไป ทำให้ภาษาฮีบรูมีการพูดน้อยลง หากแต่ก็ยังคงเป็นภาษาที่ใช้ทางด้านศาสนาและใช้ในการเขียน

เหตุการณ์เปลี่ยนไปภาษาในพระคัมภีร์เก่าถูกแทนด้วยของใหม่

โดยหลังจากเยรูซาเล็มถูกชาวบาบิโลนตีแตกเป็นครั้งแรก ในช่วง 586 ปีก่อนคริสตกาล ทำให้จำนวนประชากรของชาวยิวในบางส่วนลดลง ส่งผลทำให้ภาษาฮีบรูในภาษาพูดถูกเลิกใช้ไป ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 หากแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงเป็นภาษาเขียนที่มีความสำคัญมาอีกหลายศตวรรษ นอกเหนือไปจากจะใช้ในงานศรัทธาแห่งศาสนาแล้ว ในงานเขียนอื่นๆ ก็ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เขียนตำรา, จดหมาย, ปรัชญา, บันทึกศาล รวมทั้งงานสำคัญๆ อื่นๆ ล้วนใช้ภาษาฮีบรูด้วยกันทั้งสิ้น

ในปัจจุบัน ภาษาฮีบรู ยังคงใช้ในงานเขียน

ต่อมาลัทธิ Zionism ถือกำเนิดขึ้นมา โดยต้องการเพื่อฟื้นฟูชาติยิวให้กลับมาแกร่งอีกครั้ง สมาชิกลัทธิ Zionism ส่งเสริมให้มีการใช้เป็นหลักของภาษาพูด ณ ขณะนั้น เช่น ภาษาอาหรับ, ภาษา Judezmo, ภาษา Ladino รวมทั้งภาษาอื่นๆ อีกมากมาย ที่ชาวยิวอาศัยอยู่ต่างประเทศ ใช้งานโดยเป็นภาษาของยิวส่วนใหญ่ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอล สำหรับภาษาฮีบรูในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนา ด้วยการสร้างคำใหม่และยืมจากภาษาฮีบรูในคัมภีร์ Bible, จากภาษาอาหรับ รวมทั้งภาษาในยุโรปอื่นๆ ด้วย เพราะฉะนั้นภาษาประจำชาติชนิดนี้จึงมีความน่าสนใจทั้งในแง่มุมการผสมผสาน อีกทั้งยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน